Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ PNDD.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określania zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez portal PiłkaNożnaDlaDzieci.pl.
 2. Organizatorem szkoleń jest firma Jakub Śpiegowski, z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 77-330 Czarne.
 3. Szkolenie zawierać będzie panele określone na stronie konkretnego szkolenia – https://pilkanoznadladzieci.pl/szkolenia/ .
 4. Szczegóły odnośnie lokalizacji i godzin trwania warsztatów uczestnicy otrzymują na maila, najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.

§2 Zasady uczestnictwa i warunki płatności

 1. W szkoleniu uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane przedstawianą tematyką, muszą oni zaakceptować niniejszy regulamin i uiścić opłatę.
 2. Opłatę za szkolenie uczestnik wpłaca na konto podane w e-mailu otrzymanym po rejestracji.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Nie licząc stolika kawowego dostępnego w przerwach między panelami.
 4. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia do 7 dni przed terminem warsztatów.
 5. Jeśli uczestnik nie dotrze na szkolenie opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Organizator może na prośbę uczestnika szkolenia wystawić fakturę. Firma wystawia faktury z 0-wym VAT-em, ponieważ prowadzi działalności zwolnioną z obowiązku płacenia podatku VAT.

§3 Prawa Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia jeśli wystąpią jakieś niespodziewane, niezależne od niego przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osób prowadzących warsztaty.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli warsztaty nie odbędą się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, wtedy Organizator zwróci uczestnikom uiszczone opłaty na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie ma prawo kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
 5. Wszystkie dane, które uczestnik przekazuje organizatorowi wykorzystywane będą w celu komunikacji między organizatorem, partnerami szkoleń oraz uczestnikiem oraz w celu informowania o nowych produktach portalu PiłkaNożnaDlaDzieci.pl (Jakub Śpiegowski).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w postaci relacji z warsztatów, w materiałach promujących kolejne wydarzenia oraz materiałów graficznych umieszczanych na stronie www oraz mediach społecznościowych portalu PiłkaNożnaDla Dzieci.pl (www.pilkanoznadladzieci.pl).
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, skradzione lub zniszczone podczas warsztatów.
 8. Uczestnik szkolenia opowiada za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywać się będą warsztaty.
 9. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt. 5 i wizerunku zgodnie z pkt. 6.
 10. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych oraz teoretycznych w czasie warsztatów. Organizator nie ubezpiecza uczestników, leży to w gestii samych uczestników.